حل تمرین و لغات زبان تخصصی

5/5 - (1 امتیاز)

حل تمرین و لغات زبان تخصصی(تمامی دروس) + ترجمه ی ۴ درس نخست

استادها معمولا پیشنهاد می کنند تمامی ۲۰ تا درس  خوانده شوند (هرچند که فقط ۱۳ درس داده شده)
ولی درس های داده شده  اهمیت بیشتری دارن (طبق گفته ی استاد)
۳و ۶و ۷و ۸و ۱۱ و ۱۳و ۱۲ و۱۵و ۱۶و ۱۸و۲۰

پیشنهاد مطالعه:  لغات چینی(Updated Chinese Words)

[tabs style=”v1″ ]
[tab title=”درس اول” ]

پیشنهاد ، نظریه Suggestion تغییر شکل خمشی ، خمیدگی Deflection مشخصات Characters
متوقف کردن Cease تجربی ، عملا Experimental تغییر شکل Strain
شاهد ، گواه Evidence پایداری Stable بیان کردن Indicate
معادلات Equilibrium بخود گرفتن Assume کشش Tension
شکننده Brittle تاب برداشتن Twist آغاز شدن Initiate
میله Shaft شاخص Index گسترده ، بصورت منظم Gradually
قابل توجه ، اساسی Substantially کمانش Buckling شکل پذیر Ductile
ارتباط دادن Associated بطور معکوس Inversely خرابی Collapse
نسبت Proportional نازک ، باریک Slender بخش Portion
تجاوز کردن Exceed باعث شدن Denote اندکی ، جزئی Slightly
نسبتا Fairly پوسته Shell مخزن Vessel
دامنه Amplitude لوله Pipe ارتعاش Vibration
تبلور مجدد Recrystallization قابل اعتراض ، نامناسب Objectionable پاسخ Response
برخورد Collision پایدار Permanent ثابت Stationary
نامطلوب Undesirable قابل توجه ، با اهمیت ، پر معنی Significant در جهت to Due
ذکر شده Mentioned شکست Fracture سختی Stiffness
مقدم بودن Precede تسلیم Yield ارزیابی کردن Appreciate
بیش از حد Excessive قبل از Prior جانشینی Substituting
چدن ، آهن ریخته شده Iron Cast پیچش Torsion تک محوری Uniaxial
جذب کردن Absorb وجود Presence گسیختگی Breaking
درز برداشتن ، ترک Flaw نرمی Toughness نمایش دادن ، نشان دادن Exhibit
فنریت ، برگشت پذیری Resiling صاف Smooth معقول Prudent
مقدار Magnitude ملاک Criteria نسبت دادنی Attributable
خستگی Fatigue همراه بودن Accompanied زیاد شدن Propagate
لایهای Lamellar گسیختگی Rupture پارگی Tear
در معرض قرار گرفتن Undergo ارتقا دادن ، ترکیب دادن Promote شکل Configuration
به ندرت Rarely خوردگی Corrosion ناگهانی Abrupt
ماهرانه ساختن Elaborate نقایص Defects معمولی Ordinary
توزیع Disruption بالا برده شده Elevated مواجه شدن Encountered
خزش Creep تمایل Tendency دورهای ، به تدریج Progressive
ضربهای ، فشرده Impact رخ دادن Occur پس ماند Res

[/tab]

 

[tab title=”حل تمرین درس۱” ]

حل تمرین درس۱

Part I. Comprehension Exercises
A. True of False
۱٫ F
۲٫ F
۳٫ T

۴٫ T
۵٫ F
B. Choose a , b , c or d
۱٫ d
۲٫ b
۳٫ a
۴٫ c
۵٫ b
C. Answer orally
۱٫ we can decrease deflection of a member by two ways :
(a) by changing the cross section of the member
(b) by using a stiffer material
۲٫ (a) Buckling
(b) Elastic deflection from vibration
(c) Stretching a member

۳٫ θ = TL/(GI)
۴٫ Because deflection is one of the primary problems in failure of members
۵٫ The best way to increase the strength of a steel member is changing its cross section.
Part II. Language Practice
A. Choose a, b, c or d.
۱٫ Resiling
۲٫ Deflection
۳٫ Suggestion
۴٫ Searing stress
۵٫ Designing
B. Fill in
۱٫ Fails
Failure
۲٫ plastic
plasticity
۳٫ stability
unstable
۴٫ ductile
ductility
۵٫ stiffness
stiffening
Section Two
A. True or False
۱٫ F
۲٫ T
۳٫ T

۴٫ T
۵٫ T
B. Choose a, b, c or d
۱٫ a
۲٫ c
۳٫ b
۴٫ c
۵٫ b

Section Three: Translate Activities

عضوی که از مواد شکل پذیر ساخته شده و تحت تنش تک محوری قرار دارد ، بندرت تحت بارهای استاتیکی شکسته میشود ، برای اینکه خرابی سازهای بر اثر بار تسلیم قبل از شکستگی رخ میدهد.

بهر حال، برای مثال ، قسمتهایی که مقطع تغییر ناگهانی دارد و یا در لبههای معیوب ، از جاهایی هستند که توزیع تنش غیر یکنواخت بوده و حالت تنش عموما سه محوی (سه بعدی ) میباشد ، خرابی عضو بعضی وقتها به صورت شکستگی ترد اتفاق میافتد ، مخصوصا وقتی که با دماهای زیر صفر مواجه هستیم ، هرچند که عضو یک عضو شکل پذیر و تحت بارهای استاتیکی قرار داشته باشد.

اگر تمرکز تنش بالایی وجود داشته باشد ، میل به شکست ناگهانی کلا افزایش مییابد ، تحت بارهای فشرده و دمای زیر صفر
این تم مایل بیشتر افزایش مییابد

 

[/tab]

تحصیل در کالج استرالیا | کالج استرالیا | تحصیل در کالج آلمان | تحصیل در کالج کانادا | تحصیل در کالج | اپلای | آزاد کردن مدرک

[tab title=”درس دوم” ]

درس دوم

سوار Assembled ترکیب کردن Combine مستقیم Straight
تجزیه Resolved مطابق According پدبده Phenomenon
متوازیالاضلاع Parallelogram دورهای Cyclic تغییر دادن Alter
ترکیب Combination پاد ساعتگرد Counterclockwise مشخصات ، خصوصیات Specifications
لچکی Bracket همراه بودن Accompany ظاهر ، اشکار Apparent
شاهد Instance اثرگذاشتن Affect رفتار کردن Treat
(میدان زمین(جاذبه Earthbound نگهداری کردن Secure نشان دادن ، ظهور Represent
جاذبهای Gravitational درجه بندی Calibrate شامل Involve
مغناطیسی Magnetic متعارف ، مرسوم Customary اهمیت ، ربط داشتن Concern
اعمال کردن Exert مشاهده Observe محدود کردن Restrict
فقط ، صرفا Merely تکیهگاه متحمل بار Support Bearing تمایل Tendency
 منحصر به فرد Unique هم امتداد Collinear هم صفحه planner Co
نتیجه Conclusion مناسب ، شایسته،دلخواه Convenient نشان دادن Illustrate
قابلیت جابجایی Transmissibility تجزیه Resolution منحصر به فرد Unique
تحقیق کردن Investigate واضح Evident محدود Finite
بردار لغزان Vector Sliding حذف کردن Eliminate کارآیی Convenience
ذاتا Essentially ابهام Ambiguity برعکس Versa Vise
متمرکز کردن Concentrate نقطه چین Line Dotted گسترده کردن Distribute
قابل صرفنظر کردن Negligible دلخواه، اختیاری Arbitrary شرایط ، موقعیت Circumstance
درستی، دقت Accuracy منطقی Logical ساده سازی Simplification
جذابیت Attraction جهت داشتن Orient توضیح دادن Clarify
آشکارا ، هویدا ، بدیهی Obvious بطور مناسب ، آراسته Neatly تقارن Symmetry
اصل Principle نشان دادن Demonstrate روش ، روش شناسی Methodology
نظریه Theorem مزایا Benefit دور از هم Apart

[/tab]

تحصیل در اسپانیا | بورسیه DAAD آلمان | راهنمای تحصیل در آلمان | تحصیل در آلمان | تحصیل در هلند | اپلای

[tab title=”حل تمرین درس۲ ” ]

حل تمرین درس۲

Part I. Comprehension Exercises
A. True of False
۱٫ T
۲٫ F
۳٫ F
۴٫ T
۵٫ T
B. Choose a , b , c or d
۱٫ a
۲٫ a
۳٫ c
۴٫ b
۵٫ a
C. Answer orally
۱٫ Types of forces that can be act on a body is classified in internal and external forces that either of these can be distributed or concentrated.
۲٫ If the force be an external force and the body is a rigid body.
۳٫ It can be replaced by a concentrated body that acts on the center of gravity.
۴٫ Center of gravity.
۵٫ Magnitude , direction and point of application of the force.
Part II. Language Practice
A. Choose a, b, c or d.
۱٫ (c) Resultant
۲٫ (a) Principle
۳٫ (d) Resolved
۴٫ (d) Counterclockwise
۵٫ (c) Action
B. Fill in
۱٫ Concurrency
Concurrent
۲٫ Resultant
Resulting
۳٫ Gravity
Gravitational

۴٫ Forced
Forces
۵٫ Elastic
Elasticity
C. Fill in the blanks :
Force
Mass
Resultant
Earth
Structures
Body
Symmetry
Experiment
Remote
D. Put the sentences in right order :
۱٫ C
۲٫ b
۳٫ a
۴٫ d
۵٫ e
Section Two
A. True or False
۱٫ T
۲٫ T
۳٫ F
۴٫ F
۵٫ F
B. Choose a, b, c or d
۱٫ a
۲٫ c
۳٫ b
۴٫ d
۵٫ c
C. Write the answers
۱٫ Newton’s third law says that the action of a force is always accompanied by an equal and opposite reaction.
۲٫ It passes through the point of concurrency

۳٫ The logical choice in selecting a coordinate system depends on the geometry of the body being discussed.
۴٫ To determine the effect of the force in a specified direction.
۵٫ With this principle we can find the resultant of forces that acting in different points. Section Three: Translate Activities
لنگری که به وسیله دو نیروی مساوی و خلاف جهت که در یک صفحه نیستند ایجاد میشود به نام کوپل شناخته میشود. کوپلها خصوصیات منحصر به فردی دارند و در مکانیک کاربردهای فراوانی. مطابق شکل ۷٫a2 ، اثر دو نیروی مساوی و خلاف جهت F و –F و به فاصله d از هم.

این نیروها نمیتوانند بصورت یک نیرو ترکیب شوند بدین جهت که جمع آنها در هر جهتی صفر است. اثر آنها کلا به صورت ایجاد تمایل به چرخش میباشد. گشتاور مرکب از این دو نیرو حول محوری عمود بر صفحه آنها که از هر نقطهای مانند O عبور میکند ، کوپل M است. مقداری دارد مطابق مقدار زیر :

M=F(a+b)-Fa
M=Fd

و اگر از بالای شکل نگاه کنیم در جهت خلاف عقربههای ساعت میباشد. مشخصا به این نکته توجه کنید که مقدار کوپل هیچ ربطی به ابعاد a که فاصله جفت نیرو را از مرکز O نشان میدهد ندارد.

[/tab]

بلو کارت آلمان (Blue Card) | زندگی و تحصیل در هنگ کنگ | تحصیل در فرانسه | بهترین بورسیه فرانسه  | اپلای

[tab title=”درس سوم” ]

درس سوم

درز عایق بندی joint Insul درز عایق بندی joint Insulation آبگذر Aqueduct
آدم رو Manhole متنوع Various متعلقه ، ضمیمه Appurtenance
مجرا Conduit بازرسی Inspection بناکردن Rest
تسهیل کردن، آسان کردن Facilitate محافظت کردن Safeguard بالادست Upstream
آلودگی Pollution گشادی Rise نامرغوب Inferior
ملاحظه کننده Intervening منتقل کردن Convey زانو ، دریچه ، حبس کردن Trap
مطابق Coincident تهویه کردن Vent مجرای بالاتر از سطح زمین Flume
خلا Vacuum انتقال Conveyance رسوب ، ته نشین Sediment
پیشبینی کردن Predict رها شدن Relief اجازه دادن Permit
امکان پذیر Practical خاکبرداری Excavation کانال Trench
خاکریزی Fill تاج Crest بدون پوشش unlined
نقطه نظر Standpoint نفوذپذیری، تراوش پذیری Perviousness خاکریز Dike
خطر Hazard روزنه Orifice تبخیر Evaporation
مخزن ، آب انبار Reservoir مواد قیری Bituminous اغتشاش Turbulence
لاستیک ، کائوچو Rubber پخش Distribution مصنوعی Synthetic
مشورت Consult الیاف Fabric پیچیدگی Convolution
نگهداری Maintenance الوار Timber احتمال وقوع Contingency
خط لوله Pipeline کارآمد، موثر Effectively جلوگیری کردن از Preclude
کمیابی Leakage دفن کردن ، از نظر پوشاندن Bury (دوجانبه (رفت و برگشتی Reciprocal
آهن ریخته شده Iron Cast امکان پذیر Feasibility شیر Valve
تسریع کردن، اعزام کردن Expedite هوا گیری Release-Air تراوش کردن Seep
زهکشی کردن Drain اساسا Substantially زهکشی Drainage
دوغاب Grout (موج زدن (ضربه قوچ Surg نمایش دادن Represent
خلل و فرج دار Porous سرمایهگذاری کردن Capitalize جلبک Algae
مطابق، مناسب Correspond غشا، Membrane تصویر کردن Project
ملات ماسه سیمان Gunite دلخواه Arbitrary آلودگی Contamination
بودجه Budget مخزن استوانهای قائم Standpipe مسیر Route
هماهنگی Coordinating تلقین ، اشاره ، امر Dictate جلوه، مشخصه Feature
افت Drawdown نقاطع مرتفع بالای تپه Hilltops حفاری و خاکریزی cover-and-Cut
کلی Overall در مقابل Versus مختلف Vario

[/tab]

تحصیل و زندگی در ژاپن | ویزای کار در ژاپن | بورسیه موجود در سوئد | هزینه تحصیل و زندگی سوئیس | اپلای | وثیقه برای خروج از کشور

[tab title=”حل تمرین درس سوم” ]

حل تمرینات درس ۳ 
Part I. Comprehension Exercises
A. True or False
۱٫ F
۲٫ T
۳٫ T
۴٫ F
۵٫ F
B. Choose a , b , c or d
۱٫ b
۲٫ b
۳٫ c
۴٫ b
۵٫ b
C. Answer orally
۱٫ The problems associated with open channels are topographic conditions and ,the pervious ness of the soil, pollution hazard and evaporative losses.
۲٫ Other facilities that may be needed in a water transportation pipeline are flow meters and pressure valves that reduce the pressure in pipelines.
۳٫ The gate valves are used to drain the pipes for inspection or repair.
۴٫ The economics of a water transportation system depends on the condition that we use the system and we can’t predict it before conditional studies.
۵٫ Topography, head availability, construction practices, economic considerations, water quality and water pollution hazard.
Part II. Language Practice
A. Choose a, b, c or d.
۱٫ (c) Resultant
۲٫ (c) Principle
۳٫ (a) Resolved
۴٫ (c) Counterclockwise
۵٫ (c) Action
B. Fill in
۱٫ Economical
Economic
۲٫ Lined
Lining
۳٫ Storage
Store
۴٫ Seeps
Seepage
۵٫ Permeable
Permeability
C. Fill in the blanks :
Standpipes
Reservoirs
Gunite
Membrane
Contamination
Supply
Algae
D. Put the sentences in right order :
۱٫ a
۲٫ d
۳٫ f
۴٫ c
۵٫ b
۶٫ e
Section Two
A. True or False
۱٫ F
۲٫ T
۳٫ T
۴٫ T
۵٫ F
B. Choose a, b, c or d
۱٫ d
۲٫ a
۳٫ c
۴٫ b
۵٫ d
Section Three: Translate Activities

اندازه و مشاخصاتی که در نهایت برای کانال آبرو انتخاب میگردد ، به احتمال زیاد در طول مسیر متغیر خواهد بود. برای یک آبگذر معلوم (لوله ، تونل ، فلوم و کانال) بر اساس هیدرولیک، اقتصاد و ملاحظات ساخت تعیین میگردد. بندرت عملیات ساختمانی باعث منجر میشود به اینکه اندازهها به مقدار کوچکی از مقدار لازم بزرگتر انتخاب شوند برای شرایط هیدرولیکی لازم. این شرایط معمولا در حالتی که یک تونل وجود دارد پیش میآید.

فاکتورهای هیدرولیکی که طراحی را کنترل میکنند عبارتند از ارتفاع موجود و سرعتهای مجاز. ارتفاعات موجود تحت تاثیر افت منبع و فشار مورد نیاز مجاز می باشد. محدود کردن سرعتها بر اساس مشخصه انتقال آب و ارتفاع برای حفاظت از خطوط انتقال آب در مقابل فشار اضافی است که ممکن است بر اثر موج زدن آب ایجاد گردد.

وقتی که سیلت به همراه آب در حال انتقال است، حداقل سرعت آب محدود به ۵,۲ فوت بر ثانیه باید تامین شود. سرعتهای حداکثر باید مانع از فرسایش لوله و یا مسائل تلاطم (موج زدن آب یا ضربه قوچ) شود و معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ فوت بر ثانیه میباشد. عدد معمول برای سرعتها از ۴ الی ۶ فوت بر ثانیه میباشد.
[/tab]

تحصیل و زندگی در ژاپن | تحصیل و زندگی در دانمارک | بورسیه تحصیلی استرالیا | زندگی و تحصیل در استرالیا | اپلای

[tab title=”دانلود کامل فایل” ]

.

دانلود فایل  (همیارپروژه)

[/tab]
[/tabs]

[news_box display=”category” category=”69″ hc_title=””]

اپلای

بورسيه فلوشيپ |مدارس تابستانه اروپا | مراحل اپلای کردن | وثيقه براي خروج از كشور | اسکولارشیپ | تحصیل دندانپزشکی در روسیه | تحصیل در روسیه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *