کمک هزینه دوره پسا دکتری ایران در حوزه زیست فناوری | فاند پسا دکتری ایران

رای دهید

کمک هزینه های تحصیلی برای حمایت از دوره های پسا دکتری در حوزه زیست فناوری

مقدمه توصیف فاند تحصیلی

ستاد توسعه زیست فناوری در راستای گسترش پژوهش در زمینه زیست فناوری و کمک به توسعه زیرساخت های پژوهش در کشور، مطابق این آیین نامه برنامه حمایت از دوره های پسا دکتری را تعریف نموده است، تا از پتانسیل های پژوهشی موجود در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و نیروهای انسانی متخصص، جهت انجام پژوهش های اولویت دار، تقاضا محور و منطبق با تقسیم کار ملی زیست فناوری استفاده نماید. نحوه حمایت ستاد در چارچوب این آیین نامه می باشد.

بورسیه های تحصیلی | بورسيه فلوشيپ | روش برای پیدا کردن فاند برای PhD | فاندیاب | سایت بورسیه های دکتری

تعاریف لازم فاند پسا دکتری

 • ستاد: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در این دستورالعمل ستاد نامیده می شود.
 • تقسیم کار ملی حوزه زیست فناوری: شامل محورهایی است که پس از مکاتبه با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به عنوان حوزه های فعالیت ایشان از طریق انعقاد توافق نامه فی مابین آن دستگاه و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری به ایشان واگذار شده و تمامی حمایت ها، از جمله حمایت از رساله های دکتری زیست فناوری با توجه به آن قابل انجام خواهد بود. این اولویت ها بر روی سایت این ستاد به نشانی isti.ir اطلاع رسانی می شود.
 • کمیته تخصصی: کمیته تخصصی در گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری که در این دستورالعمل کمیته تخصصی نامیده می شود.
 • کارگروه های تخصصی: کارگروه های تخصصی ستاد توسعه زیست فناوری که در این دستورالعمل کارگروه های تخصصی نامیده می شود.
 • دوره پسا دکتری: دوره معین پژوهشی است که طی آن پژوهشگران مستعد جوان پس از اخذ مدرک دکتری، تحت نظارت یک استاد صاحب تجربه و برجسته علمی در انجام طرح های پسا دکتری مشارکت می نمایند.
 • طرح پسا دکتری: طرح تحقیقاتی است که در چارچوب عرصه های پژوهشی اولویت دار تعریف شده و به تصویب گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری می رسد.
 • مسئول طرح پسادکتری: فردی است که عضو هیات علمی دانشگاه/ مرکز پژوهشی بوده و مسئولیت هدایت، راهنمایی و کنترل فعالیت های پژوهشگر پسا دکتری را بر عهده دارد.
 • پژوهشگر پسا دکتری: فردی است که دارای مدرک دکتری تخصصی بوده و متقاضی ورود به دوره های معین فعالیت پژوهشی تحت نظارت مسئول طرح پسا دکتری است.

اهداف ارائه فاند تحصیلی

 • کمک به تقاضا محور کردن فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی زیستی کشور
 • کمک به توسعه زیرساخت های انسانی پژوهش در کشور
 • کمک به افزایش توان و مهارت های پژوهشی در میان پژوهشگران زیست فناوری دارای مدرک دکتری
 • تخصصی قبل از عضویت در هیات علمی دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی
 • استفاده از ظرفیت های پژوهشی موجود در دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی به منظور تامین نیازهای پژوهشی کشور
 • کمک به توسعه دانش و خلاقیت علمی در دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی و رسیدن به مرزهای جدید علمی

شرایط اخذ پذیرش طرح های پسا دکتری

طرح های پسا دکتری باید واجد ویژگی های زیر باشند:

 • با اولویت های اعلامی ستاد و تقسیم کار ملی زیست فناوری کشور همراستا باشد.
 • اجرای طرح با مشارکت صنعت یا سازمان های اجرایی و یا پژوهشگران و مراکز علمی معتبر بین المللی دارای اولویت می باشد.
 • مسئول طرح پسا دکتری دارای سوابق و برنامه منسجم و تعریف شده پژوهشی باشد.
 • سوابق تحصیلی و شغلی مسئول و پژوهشگر دکتری با طرح ارائه شده مرتبط باشد.
 • اهداف تعریف شده در طرح قابل حصول باشد.
 • جهت دار و هدفمند باشد و موجب توسعه مرزهای دانش شود.
 • طرحها می بایست از شورای پژوهشی دانشگاه / پژوهشگاه مصوبه داشته باشند و انطباق آن با محورهای تقسیم کار ملی آن دانشگاه یا پژوهشگاه باید به تایید معاون محترم پژوهشی رسیده باشد.

شرایط مسئول طرح پسا دکتری

مسئول طرح های پسا دکتری باید واجد ویژگی های زیر باشد:

 • عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه/ مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه/ مرکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تراز اول کشور.
 • ترجیحاَ دارای مرتبه علمی استادی و حداقل دانشیار
 • داشتن سوابق و برنامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهت گیری راهبردی و همسو با اولویت های ستاد
 • داشتن حداقل 5 مقاله ISI در سه سال اخیردر مجلات علمی معتبر در حوزه زیست فناوری و یا مجری دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه های اجرایی. ارائه هر مورد ثبت بین المللی اختراع معادل با سه مقاله ISI محسوب می شود.

تبصره 1 : اعضای هیات علمی برگزیده جشنواره های پژوهشی معتبر مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که ماموریت های محوله آنها با نیازهای روز کشور همخوانی دارد در اولویت قرار دارند .

تبصره 2 : اعضای هیات علمی که دارای طرح های پژوهشی کاربردی خاتمه یافته و دستاوردهای فناورانه همچون تولید دانش فنی، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول باشند، در اولویت قرار دارند .

تبصره 3 : اعضای هیات علمی با مرتبه علمی استادیار پژوهشی با سابقه خدمت بالا در صورت احراز سایر شرایط و با تایید ستاد می توانند مشمول طرح پسا دکتری باشند .

تبصره 4 : مسئول طرح پسا دکتری ترجیحاَ استاد راهنمای رساله دکتری پژوهشگر نباشد .

اپلای کردن یعنی چی؟  | درخواست اپلای | مدارک اپلای | شرایط اپلای | مهاجرت دانشجویی

شرایط پژوهشگر پسا دکتری

پژوهشگر پسا دکتری باید واجد ویژگی های زیر باشد:

 • دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حداکثر 3 سال از زمان فارغ التحصیلی وی گذشته باشد.
 • دارا بودن حداقل سه مقاله ISI با Impact Factor بالای 1 در سه سال اخیر (ارائه هرمورد ثبت پتنت بین المللی اختراع معادل با 3 مقاله ISI محسوب می شود).
 • توانایی اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشی در دانشگاه/ مراکز پژوهشی در دوره اجرای طرح
 • برخورداری از صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی
 • ارائه معرفی نامه پذیرش از یکی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و

فناوری؛ دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که ماموریت مشخصی از ستاد دریافت نموده اند.

 • انطباق سوابق پژوهشی با برنامه و طرح پژوهشی ارائه شده توسط مسئول دوره پسا دکتری

تبصره 5: متقاضیان دارای پذیرش در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که در ماموریتهای محوله ستاد در تقسیم کار ملی موفق تر بوده اند، در اولویت قرار دارند.

تبصره 6: متقاضیان دارای دستاوردهای فناورانه همچون تولید دانش فنی، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول در اولویت قرار دارند.

تعهد اشتغال تمام وقت

پژوهشگر پسا دکتری در صورت تصویب طرح باید تهعد کند که در طول قرارداد به صورت تمام وقت در اختیار دانشگاه محل اجرای طرح باشد و حق استخدام و یا قرارداد با دستگاه های دولتی و خصوصی غیر از دانشگاه/ مرکز پژوهشی محل اجرای طرح را ندارد.

زمان دوره

زمان دوره پسا دکتری حداکثر سه سال می باشد که سال های دوم و سوم با تصویب گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری ممکن خواهد بود و تمدید این سنوات دوم و سوم منوط به دریافت گزارش پیشرفت طرح و عملکرد پژوهشگر پسا دکتری و تحقق اهداف مربوطه، بر اساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود.

تخصیص منابع

برای هریک از پژوهشگران دوره پسا دکتری در چارچوب طرح مصوب، با صلاحدید شورای پژوهش ماهیانه

مبلغی معادل درصدی از حقوق استادیار پایه یک در ابتدای همان سال تحصیلی در نظر گرفته می شود و در قالب کمک به اجرای طرح پسا دکتری پرداخت می شود.

تبصره 7: مبلغ حمایت در نظر گرفته شده برای پژوهشگر پسا دکتری با تایید مسئول طرح و منوط به ارائه گزارشات منظم در چند مرحله به وی پرداخت می شود.

تبصره 8: طرح پژوهشی پیشنهادی هر دانشگاه/ مرکز پژوهشی در انطباق با محورهای توافق شده با ستاد در قالب طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری خواهد بود.

تبصره 9: دانشگاه/ مرکز پژوهشی محل اجرای دوره و همچنین مسئول طرح پسا دکتری می تواند علاوه بر

منابع اختصاص یافته از طرف ستاد، از محل منابع خود و یا از طریق جذب منابع از سایر دستگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی در پرداخت حق الزحمه ماهیانه پژوهشگر پسا دکتری مشارکت نماید.

انگیزه نامه تحصیلی | نوشتن SOP موفق | ریکامندیشن | ویرایش cv | استادی پلن کانادا

فرایند بررسی و تایید

فرایند بررسی و تایید طرح پسا دکتری به شرح زیر خواهد بود:

 • اطلاع رسانی در خصوص برنامه حمایت از دورههای پسا دکتری از طریق ستاد و دانشگاه/ مرکز پژوهشی
 • ارائه درخواست مسئول طرح پیشنهادی و رزومه پژوهشگر پسا دکتری و معرفی نامه دانشگاه/ مرکز

پژوهشی

 • ارزیابی اولیه طرح و رزومه متقاضیان (مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکتری) توسط معاونت پژوهشی دانشگاه/ مراکز پژوهشی بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد
 • ارسال نامه تایید حمایت از طرح پسادکتری توسط معاونت پژوهشی دانشگاه/ مراکز پژوهشی
 • ارسال نامه تاییدیه بخش خصوصی و بهره بردار دوره
 • تصویب طرح توسط کمیته تخصصی گروه پژوهش، زیرساخت وتوسعه فناوری
 • ابلاغ مصوبه ستاد به مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکتری و اطلاع رسانی به دانشگاه / مرکز پژوهشی محل اجرای طرح

تبصره 10 : متقاضی در صورتی می تواند از این حمایت بهره گیرد که از سایر حمایت های ستاد استفاده نکرده باشد.

تبصره 11 : در صورت نقص مدارک تنها یکبار فرصت اصلاح و ارسال مجدد برای متقاضی وجود دارد.

تبصره 12 : دریافت و بررسی مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید.

تبصره 13 : تاییدیه بخش خصوصی و پیدا کردن بهره بردار بر عهده متقاضی است و ستاد، کارفرمای طرح

محسوب نمی شود و به صورت مشارکتی با دانشگاه مبدا از دوره حمایت می نماید.

وظایف ناظر طرح

در خصوص طرح های متقاضی حمایت به پیشنهاد دانشگاه/ مراکز و تایید گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری، یک نفر ناظر تعیین و وظایف زیر را به عهده خواهد داشت :

 • ارائه خدمات مشاوره ای به مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکتری به منظور پیشبرد اهداف دوره
 • نظارت بر عملکرد مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکتری و تدوین گزارش ارزشیابی عملکرد طرح و ارائه آن به گروه.
 • کنترل کیفیت اجرای طرح بر اساس استانداردهای علمی (به لحاظ شکلی و محتوایی)
 • ارائه رهنمودهای لازم به گروه جهت ارتقای عملکرد دوره های پسا دکتری

حقوق مالکیت فکری

حقوق ناشی از دستاوردهای طرح پسادکتری متعلق به دانشگاه یا موسسه پژوهشی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش

برای دریافت حمایت، ضروری است که مدارک زیر را به نشانی ایمیل research@biodc.isti.ir ارسال شود:

 1. نامه تایید حمایت از طرح پسادکتری توسط معاونت پژوهشی دانشگاه/ مراکز پژوهشی
 2. پروپوزال طرح (مبتنی بر فرم پروپوزال مصوب ستاد)
 3. رزومه مسئول طرح
 4. رزومه پژوهشگر پسا دکتری
 5. معرفی نامه پذیرش از یکی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی.
 6. تاییدیه بخش خصوصی
 7. تکمیل فرم پیوست شماره 1

پیشنهاد مطالعه: پرداخت اپلیکیشن فی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *