زمان پرداخت: 1 تا 6 ساعت
حداقل کارمزد دانشجویی
دریافت قیمت فوری: لینک

☑️ سفارش

زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
پرداخت: حساب، آنلاین
دریافت قیمت فوری: لینک

☑️ سفارش

زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
پرداخت: حساب، آنلاین
دریافت قیمت فوری: لینک

☑️ سفارش

زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
پرداخت: حساب، آنلاین
دریافت قیمت فوری: لینک

☑️ سفارش

زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
پرداخت: حساب، آنلاین
دریافت قیمت فوری: لینک

☑️ سفارش

زمان پرداخت: 1 تا 5 روز
پرداخت: حساب، آنلاین
دریافت قیمت فوری: لینک

☑️ سفارش

مشاوره تلفنی پذیرش: 350.000 ت
مشاوره تلفنی ویزا: 550.000 ت
مشاوره سابمیت: 4.000.000 ت

☑️ سفارش

60 دقیقه: 400.000 ت
برگزاری جلسه: در اسکایپ

☑️ سفارش

پذیرش: ابتدایی، متوسطه و دانشگاه
گام به گام در مکاتبات

☑️ سفارش

پذیرش: با حداقل زمان اخذ ویزا
مشاوره با نماینده کالج‌ها

☑️ سفارش

پذیرش: با حداقل زمان اخذ ویزا
مشاوره با نماینده مدارس و کالج
خدمات ویژه برای سنین پایین

☑️ سفارش

تکمیل فرم و ثبت نهایی پذیرش
شامل: تمامی موسسات آموزشی

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.650.000 ت
تحویل 8 روز: 1.990.000 ت
تحویل 4 روز: 2.900.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.250.000 ت
تحویل 8 روز: 1.790.000 ت
تحویل 4 روز: 2.700.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.650.000 ت
تحویل 8 روز: 1.990.000 ت
تحویل 4 روز: 2.900.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.250.000 ت
تحویل 8 روز: 1.590.000 ت
تحویل 4 روز: 2.390.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 500.000 ت
تحویل 8 روز: 650.000 ت
تحویل 4 روز: 1.150.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.050.000 ت
تحویل 8 روز: 1.300.000 ت
تحویل 5 روز: 2.000.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.050.000 ت
تحویل 8 روز: 1.300.000 ت
تحویل 5 روز: 2.000.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 450.000 ت
تحویل 8 روز: 490.000 ت
تحویل 4 روز: 890.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.250.000 ت
تحویل 8 روز: 1.790.000 ت
تحویل 4 روز: 2.700.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.650.000 ت
تحویل 8 روز: 1.990.000 ت
تحویل 4 روز: 2.900.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 20 روز: 7.000.000 ت
تحویل 10 روز: 9.000.000 ت
تحویل 5 روز: 11.000.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 6.000.000 ت
تحویل 8 روز: 7.500.000 ت
تحویل 4 روز: 9.000.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.650.000 ت
تحویل 8 روز: 1.990.000 ت
تحویل 4 روز: 2.900.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.250.000 ت
تحویل 8 روز: 1.790.000 ت
تحویل 4 روز: 2.700.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.900.000 ت
تحویل 8 روز: 2.500.000 ت
تحویل 4 روز: 3.500.000 ت

☑️ سفارش

درخواست: 3 روز کاری
تحویل: وابسته به دولت کانادا
هزینه:1,500.000 ت

☑️ سفارش

درخواست: 3 روز کاری
تحویل: وابسته به دولت کانادا
هزینه:1.500.000 ت

☑️ سفارش

تحویل 14 روز: 1.650.000 ت

تحویل 8 روز: 1.990.000 ت

تحویل 4 روز: 2.990.000 ت

☑️ سفارش