تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی در ایران (طرح شهيد احدی)

5/5 - (1 امتیاز)

شيو ه نامة بهر ه مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهي از تسهيلات ادامة تحصيل در دورۀ دکتری تخصصي (طرح شهيد احدی)

مقدمه

به استنا د تبصرة ماد ة 3 و تبصرة 2 مادة 4 ((آیین نامۀ شناسایایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی)) مصوب بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 13 / 3 / 1394 و به منظور اجرایی سازی بند «الف-1» مادة 4 آیین نامۀ مذكور و با هدف تسهیل مسیر تحصیلی دانش آموختگان برتر دانشگا ها، ا ین شیوه نامه كه به گرامی داشت یاد شهید احمد رضا احدی، با عنوان «طرح شهید احدی» نامگذار شده، به منظور بهره مندی  دانش آموختگان برتر از تسهیلات ادامۀ تحصیل در دورة دكتر تخصصی تدوین شده است.

 

ماد ۀ 2. انتخاب برگزيدگان و تسهيلات

برگزیدگان ، براساس بندهای زیر، انتخاب و برای پذیرش در دورة دكتر تخصصی، به مؤسسه های پذیرنده معرفی می شوند.

1-2. انتخاب برگزيدگان با معرفي مؤسسه های محل تحصيل

1-1-2 . معاونت آینده سازان میتواند سالیانه اكثر 80 درصد از سهیۀ تعیین شده بر اساس بند ( 3 – 1 ) مادة 3 این شیوه نامه را به تعداد از مؤسسه های علمی كه از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت، به عنوان مؤسسه های علمی برتر کشو معرفی شده اند، اختصاص دهد تا برگزیدگان را تا سقف سهمیۀ تعیین شده، از میان دانشجویان خود پیشنهاد كنند. تعیین سقف سهمیۀ هر یك از مؤسسه های علمی، بر عهدة معاونت آینده سازان و انتخاب بر گزیردگان از میران افراد معرفی شده، بر عهدة كارگروه است.

2 -1 -2 . مؤسسه ها ی، برا استفاده از سهمیۀ خود، می توانند دانشيویان دارا شرایط زیر را به بنیاد معرفی كنند :

الف. دانشجویان سال آخر دورة كارشناسی كه پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) انا در دوره کارشناسی ارشدموسسه نحل تحصیل قطعی شده باشد، مشروط به برخورداری از شرایط ادامه تحصیل بودن ازمون در دوره دکتری تخصصی (استعداد های درخشان) در انتهای دوره کارشناسی ارشد.

ب. دانشيویان سال آخر دوره های كارشناسی ارشد و دكتر حرفه ای .

3-1-2. ادامه تحصیل دانشجوی معرفی شده از موسسه های علمی، با استفاده از این طرح، صرفا در همان موسسه ی علمی دوره ی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای وی و در همان رشته یا رشته هایی که بر اساس مقررا وزارت علوم  و وزرات بهداشت، دانشجو در سال تحصیلی بلافاصله پس از زمان دانش اموختگی، امکان تحصیل بدون آزمون (استعدادهای درخشان) را در آن دارد.

4-1-2 . دانشجویان برگزیده، برا بهره مند از این طرح، لازم است در سال تحصیلی برگزیدگی، دورة تحصیلی فعلی را با موفقیت به پایان برسانند.

پیشنهاد مطالعه: پرداخت اپلیکیشن فی

2 -2 . انتخاب برگزيدگان با ارائة درخواست مستقيم به بنياد

1-2-2. كارگروه ، از میان متقاضيیان دانش آموخته یا دانشجوی سال آخر دوره های كارشناسی ارشد و دكتری حرفه ای موسسه های علکی که براساس بند های زیر، دست کم 20 امتیاز از فعالیت ها آموزشی و دست کم 250 امتیاز از مجموع فعالیت های علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی مندرج در جدول پیوست کرده باشند، برگزیدگان را تاسقف سهمیه تعیین شده بر اساس بند (3-1) ماده 3 این شیوه نامه و با توجه به سهمیه ی باقی مانده پس از اجرای بند 2-1-1 ، برای بررسی نهایی به بنیاد، پیشنهاد می کند و بنیاد بعد از بررسی های لازم، برگزیدگان نهایی را برای انجام مصاحبه به موسسه های پذیرنده معرفی میکند.

تبصره : براساس مقررات وزارت بهداشت، پذیرش برگزیدگان، صرفا در رشته هایی غیر از زیر مجموعه های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی انجام می شود و متقاضیان لازم است در ازمون ورودی به مقطع دکتری تخصصی شرکت کنند و 90 درصد نمره حد نصاب را کسب کنند.

2-2-2 . امتیاز حاصل از میانگین کل هریک از دوره های تحصیلی، پس از اعمال ضرایب همسان سازی رشته موسسه های کشور که از سوی معاونت آینده سازان تعیین می شود، محاسبه می گردد.

3-2-2 . ضریب حاصل از تعداد و ترتیب نویسنگان در محاسبه ی امتیاز هر مقاله و کتاب، براساس آیین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی محاسبه می شود همچنین در محاسبه امتیاز طرح های پژوهشی، علاوه بر لحا ضریب مربوط به تعداد و ترکیب همکاران، مدت زمان اجزاری طرح و مبلغ طرح نیز در نظر گرفته می شود.

4-2-2. در مجموع امتیاز مقالات، صرفا امتیاز پنج مقاله که بیشترین امتیازات را برای متقاضی دارند در نظر گرفته می شود.

5-2-2. صرفا برای طرح های پژوهشی که به طور کامل یا مرحله ای از آن، خاتمه یافته باشد، امتیاز در نظر گرفته می شود.

6-2-2. امتیاز کتاب های علمی مرتبط با تخصص متقاضی لحاط می شود و برای کتاب های با موضوعات مجموعه پرسش ها و ازمون ها، حل المسائل و نظایر اناه، امتیازی در نظر گرفته نمی شود.

7-2-2. فهترست انتشارات مورد تایید بنیاد را معانت اینده سازان، براساس فهرست دانشگاه ها و مراکز معتبری که دارای مظاک داوری هستند، تعیین می کند.

8-2  -2. سقف امتیاز دریافتی از جشنواره ها و مسابقه های مورد تایید بنیاد که عنوان آنها در جدول پیوست ذکر نشده است، براساس مقررات مصوب بنیاد، تعیین و در امتیاز های متقاضیان لحاط می شود.

9-2-2. ردیف منظور شده در جدل پیوست برای سایر فعالیت های علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی، برای مورادی همچون کسب جوایز معتبر بین المللی، همکاری با نهاد های ملی و استانی در راستای رشد و پیشرفت کشور و موادر نظیر آنها، در نظر گرفته شده که به دلیل عمومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است. امتیاز این ردیف برای متقاضی، با تشخیص معاونت اینده سازان تعیین می شود.

10-2-2. امتیاز هر فعالیت پژوهشی، با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ درخواست و بیشینه تاریخ دانش اموختگی و تاریخ انجام فعالیت، به ازای هر سال، در ضریب دو سوم ضرب می شود.

11-2-2. دانشجویان سال اخر دوره دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، برای بهره مندی از این طرح، لازم است در سال تحصیلی برگزیدگی، دوره ی تحصیلی فعلی را با موفقیت به پایان برسانند.

12-2-2. هریک از برگزیدگان، صرفا برای سال تحصیلی بلفاصله پس از برگزیدگی، فرصت دارند از یکی از موسسه های پذیرنده، پذیرش دریافت کنند و در غیر این صورت برگزیدگی وی لغو می شود.

 

ماده 3. فرآینده اجرا:

1-3. رئیس بنیاد، در هرسال سهمیه استفاده از این طرح را اعلام می کند.

2-3. معاونت آینده ساطان، زمانبندی فراخوان، ثبت نام، بررسی و اعلام نتایج را اعلام می کند.

3-3 موسسه های علمی، دانشجویان مدنظر در سهمیه موسسه را در بازه زمانی مشخص شده، به بنیاد معرفی می کنند.

4-3. همه ی متقاضیان (اهم از متقاضیان با ارائه درخواست مستقیم وبه بیناد و متقاضیان با معرفی موسسه های علمی)، در بازه های زمانی تعیین شده، پرونده خود را در سامانه اطلاعات بنیاد به نشانی www.sina.bmn.ir تکمیل و درخواست خود را بهره مندی از این تسهیلات در سامانه ثبت می کنند.

5-3. بنیادهای نخبگان استانی، پرونده های متقاضیان را بررسی و راستی ازمایی می کنند.

6-3. کارگروه، متشکل از معاون آینده سازان یا یکی از مدیران حوزه معاونت آینده سازان به عنوان رئیس کارگروه و دست کم  سه تن از صاحب نظران حوزه ی فعالیت های نخبگانی به فراخوار موضوع / رشته (به پیشنهاد معاون اینده سازان رئیس بنیاد)، پس از ارزیابی و محاسبه ی امتیاز متقاضیان، برگزیدگان را به بنیاد پیشنهاد می کند و سپس بنیاد برگزیدگان را پس از بررسی های لازم تعیین می کند.

7-3. معاونت اینده سازان به برگزیدگانی که بصورت مستقیم، درخواست خود را به بنیاد ارائه کرده اند، اطلاع رسانی می کند که حداکثر پنج موسسه پذیرنده را برای ادامه تحصیل، انتخاب و به بنیاد اعلام کنند.

8-3. معاونت اینده سازان فهرست برگزیدگان را به موسسه های پذیرنده مو نظر انان معرفی می کند.

9-3. موسسه های پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان نتیجه پذیرش موسسه را به وزارت متبوع و بنیاد اعلام می کنند.

تبصره : چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود که متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، علاوه بر محرومیت از تسهیلات این شیوه نامه، از سایر تسهیلات و حمایت های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به مراجع ذی ربط اعلام می شود و حق پیگیری موضوع به صورت حقوقی نیز برای نیاد محفوط خواهد بود.

ماده 4. تفسیر مفاد و نظارت

شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه نامه، برعهده معاونت آینده سازان و تشخیص و تصمیمی گیری در مواردی که به تشخیص معاونت اینده سازان، موارد خاص شناخته می شوند، برعهده شورای معاونان بنیاد است.

ماده 5. نظارت و ارزیابی

معاونت آینده سازان موطف است سالیانه حسن اجرای این شیوه نامه و نتایح ان را براساس شاخص های زیر ارزیابی و گزارش آن را به رئیس بنیاد ارائه کند.

1-5. تعداد افراد شناسایی شده و تنوع رشته های تحصیلی آنان؛

2-5. تعداد افراد پذیرفته شده در موسسه های پذیرنده و تنوع این موسسه ها؛

3-5. سرعت و سهولت فرایند اجرای طرح؛

4-5. میزان رضایت افراد بهره مند شده از طرح؛

5-5. میزان اثربخشی و اثر گذاری طرح.

ماده تصویت و اجرا

این سیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش ماهد و دو تبصره و یک جدول در تاریخ 1400/03/18 به تصویب رئیس بنیاد ملی نخبگان رسید و از تاریخ تصویب، جایگزین شیوه نامه بهره مندی دانش اموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی (جایزه شهید احدی) می شود.

 

جدول را می توانید از فایل زیر دریافت و مشاهده نمایید.

ahadi_1400

کاورلتر برای دکتری | نمونه انگیزه نامه | تحصیل پزشکی در روسیه | پکیج مکاتبات اپلای استرالیا | پکیج مکاتبه کانادا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *