تحصیل و زندگی در ژاپن

4.5/5 - (2 امتیاز)

تحصیل در ژاپن

براي ورود به دانشگاههاي ژاپن داشتن دیپلم دبیرستان و گذراندن موفقیت آمیز امتحانـات سراسري ورودي دانشگاهها NCUEE الزامی است. مراکز آموزش عالی در ژاپن به سه دسته دولتی، محلی و خصوصی تقسیم میشوند. دانشگاههای دولتی و محلی تحت پوشش وزارت آموزش، علوم و فرهنگ ژاپن اند. دانشگاههاي خصوصی نیز بـا مجـوز ایـن وزارتخانـه فعالیت میکنند و با در نظر گرفتن مسائل آموزشی، درصدی از هزینه های خود را نیز از دولت دریافت میکنند. تعداد دانشگاههاي خصوصی در ژاپن به مراتب از دانشگاههاي دولتی بیشتر است. از نظر آماري دانشگاههاي دولتي 18 درصد، دانشگاههاي محلی 9 درصد و دانشگاههاي خصوصي 73 درصد از مراکز آمـوزش عـالی را بـه خـود اختصاص داده اند.

دوره های تحصیلی در ژاپن

  •  دوره هاي حرفهاي منتهی به مدرك Associate که طی آن دانش آموزان بعد از تحصیلات 9 سـاله اجبـاري و در پایـان دوره اول دبیرستان، 5 سال تحصیلی را در کالج هاي فناوري (College of Technology ) می گذرانند. ایـن دوره شـامل 167 واحد است. با مدرك Associate ،دانشجو میتواند متقاضی ورود به سال دوم یا سوم دوره Bachelor در دانشگاهها شود.
  • دورههاي 2 ساله منتهـی بـه مـدرك Associate در صـورت داشـتن دیـپلم دبیرسـتان در کالجهـا ( Junior College ) گذرانده میشود . این دوره شامل 62 واحد است. همچون مورد قبل، با مدرك Associate دانشجو میتواند متقاضـی ورود به سال دوم یا سوم دوره Bachelor در دانشگاهها شود .
  • دوره Bachelor که شامل چهـار سـال تحصـیل بعـد از دیـپلم دبیرسـتان اسـت. ایـن دوره در برگیرنـده 124 واحـد اسـت. رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی با شش سال تحصیل تمام وقت نیز شامل 188 واحد است.
  • دوره Master که شامل 2 سال تحصیل، با شرط داشتن مدرك Bachelor و موفقیت در امتحانات ورودي است. ایـن دوره شامل 30 واحد است. پس از موفقیت در امتحانات، دانشجو موظف به انتخاب کار پژوهشی است و با دفاع موفقیـت آمیـز از پایان نامـه پژوهشـی خود به دریافت مدرك Master Shushi نایل میشود.
  • دوره Ph.D که شامل سه سال تحصیل به شرط داشتن مدرك Master ،و نیز موفقیت در امتحانات ورودي که شـامل دفـاع ا ز پایان نامه دوره Master هم است. این دوره شامل 30 واحد است. موفقیت در امتحانـات و دفـاع از پایـان نامـه پژوهشـی شرط دریافت مدرك Ph.D است.

 

پیشنهاد مطالعه: پرداخت اپلیکیشن فی

اخذ پذیرش پذیرش در ژاپن

یکی از نکاتی که براي ادامه تحصیل در ژاپن بسیار مهم است و در واقـع نکتـه کلیـدي بـراي موفقیـت بـه حسـاب میآیـد، انتخاب استاد مجرب توسط دانشجو است که این امر نیز با جستوجو در اینترنت و به دسـت آوردن زمینههـاي تحقیقـاتی استاد مربوطه و علایق او میسر است. پس از آن مهارت نوشتن یک پروپوزال خوب براساس نیاز کشور، علاقه دانشـجو و زمینه هاي تحقیقاتی و توانایی استاد و تیم همراه او، از نکاتی اسـت کـه اخـذ پـذیرش را آسـان کـرده و احتمـال پـذیرش دانشجو توسط استاد مربوطه بسیار بالا میرود.

ما از آنجایی که پروسه انتخـاب دانشـجو از راههـاي مختلفـی توسـط اسـتاد محک زده میشود در نتیجه سریعا به در خواست او پاسخ مثبت داده نمیشود و دانشجو میبایسـت بـه طـرق مختلـف روي درخواست و علاقه خود اصرار ورزد تا مورد قبول استاد واقع شود. لازم به ذکر اسـت کـه بـر اسـاس قـوانین آموزشـی در بسیاري از دانشگاههاي ژاپن استاد قدرت زیادي داشته و در واقع حرف اول و آخر را او میزند در نتیجه با اعـلام موافقـت استاد میتوان گفت که 90 درصد قضیه پذیرش حل شده است و 10 درصد مابقی بـر میگـردد بـه تکمیـل مـدارك توسـط دانشجو در زمان تعیین شده و ارسال به موقع آن براي دفتـر مرکـزي دانشـکده و در نهایـت تصـویب نهـایی در شـوراي آموزشی دانشکده.

شایان ذکر است که کلیه ایـن مراحـل بـراي ورود دانشـجو بـه دانشـگاه تحـت عنـوان دانشـجوي تحقیقـاتی ( Research Student) است و براساس سیستم آموزشی ژاپن، کلیه دانشجویان خارجی همانند دانشجویان ژاپنی بایـد بـراي ورود بـه هر مقطع (اعم از فوق دیپلم، لیسانس و دکترا) از پـس امتحـان ورودي برآینـد کـه معمـولا ایـن امتحانهـا 2 بـار در سـال (آگوست و فوریه) برگزار میشوند.

توجه به این نکته ضروري است که پس از آنکه دانشجو موفق به اخذ پذیرش رسمی و ورود به ژاپن شـد، بنـا بـه قـوانین آموزشی یک دوره فشرده شش ماهه آموزش زبان ژاپنی را میتواند پشت سر بگذارد و از طرفی به کار تحقیقاتی نیز باید بپردازد و در عین حال خود را براي امتحان ورودي دانشگاه آماده کند. البته با موافقت استاد میتوان از کلاس فشرده زبان چشم پوشید و به زبان انگلیسی تحقیقات خود را انجام داد و همزمان به عنوان مستمع از کلاسهاي تخصصی استاد مربوطه استفاده کرد و در عین حال براي امتحان ورودي آماده شد.

لازم به ذکر است که اغلب دانشجویان خارجی که قصد ادامه تحصیل در ژاپـن را دارنـد معمـولا بـراي مقـاطع کارشناسـی ارشد و دکترا اقدام می کنند. چون در این 2 مقطع با دانستن زبان انگلیسی و تا حدي آشنایی به مکالمـات روزمـره ژاپنـی امکان تحصیل وجود دارد، به جز رشتههاي علوم انسـانی کـه زبـان ژاپنـی جـزو لاینفـک آن اسـت. ولـی بـراي دورههـاي کارشناسی با توجه به این که کلیه کلاسها و امتحانها به زبان ژاپنی برگزار میشود آشنایی کامل بـه خوانـدن و نوشـتن ایـن زبان شرط اولیه محسوب میشود و براي آن نیز میبایست حداقل یک سـال قبـل از شـروع دوره در مـدارس زبـان ژاپنـی اقدام به فراگیري آن کرد.

پیشنهاد مطالعه: رتبه بندی دانشگاه های ژاپن ۲۰۱۹

بورسیه تحصیلی در ژاپن

دانشجویان ایرانی که در ژاپن مشغول به تحصیلند به دلیل هزینههاي بسیار بالاي زندگی در این کشور غالبا بورسـیه اند و این بورس میتواند به طرق مختلف اخذ شود از جمله وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی در ایـران (عمومـا رشـته هاي فنـی)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ایران (رشتههاي مربوط به گروه پزشکی)، وزارت فرهنگ و علـوم در ژاپـن (به نام بورس مونبوکاگاکوشو براي غالب رشتهها)، سازمانهاي غیردولتی در ژاپـن ماننـد شـهرداریهاي شـهرهاي بـزرگ، کارخانجات صنعتی و همچنین شرکتهاي خصوصی و سازمانهاي خیریه مختلف که شامل کلیه رشتهها میشود.

هزینه تحصیل در ژاپن

بستگی دارد به اینکه دانشگاه دولتی باشد یا خصوصی. معمولا هزینه دانشگاههاي خصوصی دو برابـر دانشـگاههاي دولتـی بوده و کیفیت آنها هم پائینتراست. پس عاقلانه خواهد بود اگـر فقـط بـه دا نشـگاههاي دولتـی ژاپـن اکتفـا شـود. شـهریه دانشگاههاي دولتی ژاپن در مقاطع فوقلیسانس و دکتري چیزي در حدود 500 هزار ین در سال است. البته چیزي حـدود 300 هزار ین هم براي یک بار به عنوان هزینه ثبتنام دریافت خواهند کرد .

حتما بخونید: ویزای کار در ژاپن – تصمیم دولت ژاپن به اختصاص دادن ویزای کار به کارگران خارجی

هزینه زندگی در ژاپن

اگر منظور زندگی دانشجوئی باشد، یک دانشجوي مجرد حدود 80 هزار ین در ماه براي مخارج خود شامل کرایـه منـزل، آب و برق و تلفن و خوراك و پوشاك و رفت و آمد نیاز خواهد داشت. یک دانشجوي متاهل بـه دو برابـر ایـن مبلـغ نیـاز دارد.

آیا امکان کار کردن در دانشگاه های ژاپن به صورت TA وجود دارد؟

تقریبا نه؛ اگر میخواهید با کار کردن هزینه زندگی را در بیاورید تقریبا باید قید کارهاي دانشگاهی را بزنید تقریبا. اکثـر دانشجویان در ژاپن اعم از ژاپنی و خارجی ناگزیرنـد در صـورتی کـه بـورس تحصـیلی نداشـته باشـند بـا کـار کـردن در فروشگاهها و پمپ بنزینها و کارگاههاي مختلف به( طور عام کار دستی) هزینه زنـدگی خـود را در بیاورنـد. انجـام چنـین کارهایی در ژاپن بسیار طاقت فرسا است و تا حد زیادي باید زبان ژاپنی را بلد بود. البته اگر انگلیسی را خیلـی خـوب بلـد باشید میتوانید با تدریس انگلیسی درآمد راحت و کافی داشته باشید.

یادگیری زبان ژاپنی

یادگیري گرامر زبان ژاپنی چندان مشکل نیست و با صرف تقریبا 6 ماه وقت میتوان در حـد مکالمـه روزمـره پیشـرفت کرد ولی یادگیري این زبان درحد خواندن و نوشتن امري مشکل بسیار بوده و نیازمنـد سـالها تمـرین و ممارسـت اسـت . یک فرد ژاپنی معمولا قادر به نوشتن 3 هزار شکل و خواندن 4 هزار شکل است. براي خارجیان بزرگسال رسیدن به این قابلیت بسیار سخت است. غیر از چینیها و زردپوستانی که خط مشترکی با ژاپنیها دارند و نیز خارجیانی کـه از کـودکی در مدارس این کشور درس خواندهاند کمتر فرد دیگري را میتوان یافت که توانسته باشد به این زبان بنویسد یا بخواند.

بیشتر مطالعه کنید: تحصیل و زندگی در ژاپن

اهمیت زبان ژاپنی برای تحصیل در ژاپن

اهمیت دانستن زبان ژاپنی به رشته و مقطع تحصیلی بسـتگی دارد.

رشته های فنی مهندسی  اهمیت زبان ژاپنی: بـراي رشـته هـاي فنـی تسـلط بـه زبـان ژاپنـی چنـدان مهـم نیسـت ولـی دانشجویان رشته هاي علوم انسانی حتما باید بتوانند از منابع ژاپنی استفاده کنند.

دانشجویان مقطع ارشد و اهمیت زبان ژاپنب: دانشجویان مقطـع فوق لیسـانس بـه علـت اینکه با ژاپنی ها در یک کلاس واحد درس میخوانند درگیري بیشتري با زبان ژاپنی دارند و در این مقطع شخص وابستگی به زبان ژاپنی را تا حدود زیادی تجربه می کند.

دانشجویان دکتری و اهمیت دانستن زبان ژاپنی: دانشـجویان مقطـع دکتـري اغلب میتوانند با استفاده از رفرنسهاي انگلیسی مشکل خود را برطرف کنند و وابستگی زبان ژاپنی در آنها کمتر است.

آیا دانشجو در ژاپن اجازه کار دارد؟

در سالهاي اخیر با تغییر قوانین دانشجویان میتوانند اجازه کـار دریافـت کـرده و 4 سـاعت در روز عـادي و 8 سـاعت در روزهاي تعطیل کار کنند.

دستمزد کار در ژاپن چقدر است؟

براي یک ساعت کار در فروشگاه ها و یا کارگاه ها چیزي حدود 600 الی 800 ین پرداخت میشود. آیا میشود توصیه کسی که بورس تحصیلی ندارد با هزینه ش خصی در ژاپن درس بخواند؟

اگر چه هزینه دانشگاههاي ژاپن خیلی زیاد نیست ولی کلا ژاپن کشور گرانی اسـت و تـامین هزینـه تحصـیل بـه صـورت شخصی کار سادهاي نیست. البته دانشجویانی هستند که با کار کردن و گرفتن بورسهاي کوچک محلی توانستهاند بـدون اتکا به خانواده در ژاپن درس بخوانند ولی این افراد اغلب مجرد بوده و زندگی چندان راحتی نداشتهاند.

اپلای برای ژاپن یا اپلای برای اروپا

کشور ژاپن از بسیاری از کشورهای اروپایی چه به لحاظ آکادمیک، رفاه، محیط شهری در جایگاه بالایی قرار دارد. به طوری که در سال 2019 کشور ژاپن امن ترین کشور جهان شناخته شد. در خصوص میزان و مقدار فاند فاند مونبو که کمک هزینه ای بسیار مناسب می باشد ولی برای اخذ آن باید یک رزومه قوی داشت و پس از ارزیابی علمی و مصاحبه حضوری در سفارت شرایط شما برای آن بررسی می شود. که این امر زمانبر و پیچیده می باشد. این در حالی است که در کشور های اروپایی در خواست فاند به این سختی ها نمی باشد و فقط توافق با استاد می باشد.

 

مزایاي درس خواند در ژاپن

مزیت تحصیل در ژاپن بیشتر از آنکه علمی باشد فرهنگی است. ژاپنی ها فرهنگ بسیار متفاوتی از سایر ملـل دارنـد که باعث میشود زندگی در این کشور تجربـه کـاملا متفـاوتی باشـد. بـا زنـدگی در میـان ملتـی کـه در عـین فقـر طبعیـت کشورشان دومین اقتصاد قدرتمند دنیا را دارند درس هاي زیادي میتـوان . آموخـت ژاپنی هـا، سـنتی فرهنـگ ادب اجتمـاعی فوق العاده بالا، نظم اجتماعی تحسین برانگیز، امنیت کامل، رفاه و آرامش فکري بـالاخره و خـارجی دوسـتی ژاپنی هـا ایـن کشور را محل مناسبی براي کسب یک تجربه جدید میکند.

معایب درس خواندن در ژاپن

سیستم دانشگاهی ژاپن طوري طراحی شده است که پاسخگوي نیازهاي داخلی خودشان باشد از این رو این امکـان وجـود دارد که تجربه علمی به دست آمده به راحتی قابل استفاده در سایر نقاط دنیا نباشد. زبـان تحصـیل در ایـن کشـور ژاپنـی است از این رو دانشجو شانس تسلط به زبان انگلیسی را که فاکتور مهمی در فعالیتهـاي علمـی اسـت را از دسـت میدهـد. بخصوص کسانی که قصد دارند به کشورشان برگشته و در دانشگاهها تدریس کنند باید دقت کنند که رفرنسـهاي ژاپنـی به هیچوجه قابل استفاده نخواهند بود. لذا مجبور خواهند شد تا دوباره کاري کرده و خود را با رفرنسـهاي بـین المللـی بـه روز کنند.:

مقاله مفید: معرفی دانشگاه توکیو ژاپن

وب سایت مرجع

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *